Úplná pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže "Úkolová soutěž" (dále jen "pravidla")

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže "Úkolová soutěž" (dále jen "soutěž") na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn a to pouze formou písemných dodatků. Vztah mezi organizátorem a zadavatelem je upraven samostatným smluvním dokumentem a tento dokument upravuje pouze pravidla soutěže níže specifikované.

Technickým správcem soutěže je: Tomáš Mužík se sídlem Průběžná 96, 39002 Tábor, IČO: 75551071

Organizátorem a zadavatelem soutěže je: Visitchef s.r.o. se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00  Praha 1, IČ: 09051163, DIČ: CZ09051163.

I. Termín konání soutěže

 1. Soutěž bude probíhat v termínu od 15.12.2020 do 30.12.2020 včetně (dále jen "doba konání soutěže") na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.

II. Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 13 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a zřízeným účtem u služby Facebook, která se rozhodne zúčastnit soutěže a to v době konání soutěže, která je umístěna na https://www.facebook.com/VisitChef, a souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě organizátor a zadavatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor a zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Za nekalé jednání je považován i neoprávněný zásah do technického zabezpečení serveru/webových stránek, na kterém soutěž probíhá. Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru, na kterém soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz tohoto serveru.

III. Výhry v soutěži a jejich předání

 1. V soutěži se hraje o výhry (ceny), přičemž přesné množství a druh určuje organizátor a zadavatel soutěže. Výhrami jsou:

1x Vstupenka na Symposium Culinary v hodnotě 2.990 Kč (3000 bodů)

1x 0,7L Bernard Mahler Slivovitz v hodnotě 1.861 Kč (2600 bodů)

1x 0,75L Champagne Mumm Cordon Rouge v hodnotě v hodnotě 1.150 Kč (2500 bodů)

1x 0,75 l The Lovers Rum v hodnotě 969 Kč (2400 bodů)

24x 0,2 l prémiový Double Dutch tonic v hodnotě 768 Kč (2300 bodů)

5x Sleva v hodnotě 500 Kč na nákup v eshopu iTesco (2000 bodů)

2x Voucher do bistra Beers & Cheers v hodnotě 500 Kč (2000 bodů)

3x Voucher na 10 špejlí do bistra Špejle v přibližné hodnotě 500 Kč (2000 bodů)

10x Sleva 20 % na nákup v prodejně Design Gastro (1500 bodů)

10x Sleva 20 % na nákup v e-shopu Husí játra (1500 bodů)

10x sleva 10 % na nákup v e-shopu Boxxi (1000 bodů)

05x Sleva 10 % na nákup v eshopu iDRINKS.cz (1000 bodů)

10x 1-denní stupenka na festival Evolution  v hodnotě 200 Kč (500 bodů)

 1. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem a zadavatelem soutěže stanoveno. Organizátor a zadavatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
 2. Soutěžící bude v případě výhry informován o tom, kde bude výhra k vyzvednutí - pouze osobně na vyzvání organizátorem soutěže a to v Praze. Vyjma výhry v podobě elektronické vstupenky a/nebo slevy na vstupenku a/nebo slevy v e-shopu a/nebo voucheru, která bude zaslána na e-mail výherce. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.
 3. V případě, že si výherce cenu nevyzvedne osobně na požadovaném a domluveném místě a v řádném termínu, zaniká v plné míře nárok výherce na získání této ceny a cena propadá bez náhrady ve prospěch organizátora a zadavatele soutěže. Výherce není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře. Organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn propadlou výhru užít k jiným marketingovým účelům.

IV. Soutěž

 1. Soutěž probíhá prostřednictvím facebookové aplikace "Úkolová soutěž", kdy soutěžící hraje o ceny blíže určené v článku III. těchto pravidel.
 2. Výhru získá soutěžící v případě, že dosáhne požadovaného počtu bodů, bude vybrán pořadatelem a bude o tom informován pořadatelem.
 3. Počet výher je limitován a soutěž bude po vysoutěžení všech výher bez oznámení ukončena.

V. Účast v soutěži a určení výherců

 1. Uživatel Facebooku se stává soutěžícím ve chvíli, kdy potvrdí, že souhlasí s tím, aby o něm aplikace získala informace (jméno a příjmení, veřejný profil, e-mailová adresa, mobil). Soutěžící mají možnost plnit úkoly prostřednictvím aplikace, a když je splní v požadovaném počtu bodů a budou vybráni, vyhrají.
 2. Pro osobní vyzvednutí výhry nebo její zaslání na e-mail, jsou požadovány následující údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefon.
 3. Účastník může soutěžit jen jednou. Body však může sbírat po celou dobu soutěže.
 4. Druh výhry, na kterou má soutěžící po dosažení potřebného počtu bodů, určuje pořadatel. 
 5. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo rozhodovat a určovat v době trvání soutěže: Dobu trvání soutěže, počet a druh výhry uvedené v rámci této soutěže, přičemž výslovně se uvádí, že zadavatel je oprávněn stanovit množství výher pro danou soutěž. V případě, že organizátorem a zadavatelem určené množství výher je v průběhu soutěže vyhráno ještě před datem ukončení celé soutěže, není organizátor a zadavatel povinen tento počet výher jakkoliv zvyšovat a soutěžícímu nárok na výhru nevzniká a to ani v případě, že by mu jinak nárok na výhru dle článku IV. těchto soutěžních pravidel vznikl.
 6. V soutěži se hraje o předem přesně stanovený počet výher.
 7. Registrace na soutěžním webu a účast v soutěži je bezplatná.

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

 1. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen "údaje") do databáze firmy organizátora a zadavatele s názvem Visitchef s.r.o. se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00  Praha 1, IČ: 09051163, DIČ: CZ09051163 (dále jen "Společnost"), a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele, resp. technického správce pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností Společnosti se může obrátit na Společnost.
 2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, obec bydliště, emailovou adresu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor a zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na soutěžním webu soutěže: https://www.facebook.com/VisitChef
 2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na facebookové stránce https://www.facebook.com/VisitChef
 3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
 4. Organizátor a zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Podmínky vztahu účastníka k organizátorovi a zadavateli v těchto pravidlech upravené se vztahují i na vztah zadavatele - organizátora a účastníka.
 5. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor a zadavatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
 6. Organizátor a zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
 7. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 8. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
 9. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

VIII. Vyhlášení soutěže - výherci: 

Vstupenka na Symposium Culinary v hodnotě 2.990 Kč Martin Hartman
0,7L Bernard Mahler Slivovitz v hodnotě 1.861 Kč Věra Tománková
0,75L Champagne Mumm Cordon Rouge v hodnotě v hodnotě 1.150 Kč Martina Skřivanová
0,75 l The Lovers Rum v hodnotě 969 Kč Jana Eichlerová
0,2 l prémiový Double Dutch tonic v hodnotě 768 Kč Hanka Macháčková
Sleva v hodnotě 500 Kč na nákup v eshopu iTesco Jarka Steinbauerová
Sleva v hodnotě 500 Kč na nákup v eshopu iTesco Alena Klaschková
Sleva v hodnotě 500 Kč na nákup v eshopu iTesco Tomáš Lochman
Sleva v hodnotě 500 Kč na nákup v eshopu iTesco Gabriela Kunc
Sleva v hodnotě 500 Kč na nákup v eshopu iTesco Zdenka Podrouzkova
Voucher do bistra Beers & Cheers v hodnotě 500 Kč Miroslav Rotter
Voucher do bistra Beers & Cheers v hodnotě 500 Kč Evženie Lomová
Voucher na 10 špejlí do bistra Špejle v přibližné hodnotě 500 Kč Gabriel Zverec
Sleva 20 % na nákup v prodejně Design Gastro Tina Tinuška
Sleva 20 % na nákup v prodejně Design Gastro Tomas Kvasnica
Sleva 10 % na nákup v e-shopu Boxxi Mira Rotter
1-denní stupenka na festival Evolution  v hodnotě 200 Kč Michaela Čolakovová
1-denní stupenka na festival Evolution  v hodnotě 200 Kč Veronika Kolaříková
1-denní stupenka na festival Evolution  v hodnotě 200 Kč Ingrid Čevelová
1-denní stupenka na festival Evolution  v hodnotě 200 Kč Lenka Pavliňáková
1-denní stupenka na festival Evolution  v hodnotě 200 Kč Tomáš Paluch

 

 V Praze dne 01. 01. 2020

Přihlásit se k odběru newsletteru

Chcete dostávat pravidelně exkluzivní obsah přímo do vaší emailové schránky?
Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář