Úplná pravidla soutěže

autor: Redakce foto: Visitchef.com

Úplná pravidla soutěže (dále jen "pravidla")

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěží (dále jen "soutěž") na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn a to pouze formou písemných dodatků. Vztah mezi organizátorem a zadavatelem je upraven samostatným smluvním dokumentem a tento dokument upravuje pouze pravidla soutěže níže specifikované.

Technickým správcem soutěže je: 

Organizátorem a zadavatelem soutěže je: Visitchef s.r.o. se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00  Praha 1, IČ: 09051163, DIČ: CZ09051163.

I. Termín konání soutěže

 1. Soutěž bude probíhat v termínu specifikovaném ve facebookovém příspěvku, který je umístěn na https://www.facebook.com/VisitChef nebo na stránce www.visitchef.com ve článku k tomu určeném (dále jen "doba konání soutěže"). Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.

II. Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 13 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a zřízeným účtem u služby Facebook, která se rozhodne zúčastnit soutěže a to v době konání soutěže, která je umístěna na https://www.facebook.com/VisitChef nebo na stránce www.visitchef.com ve článku k tomu určeném, a souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě organizátor a zadavatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor a zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Za nekalé jednání je považován i neoprávněný zásah do technického zabezpečení serveru/webových stránek, na kterém soutěž probíhá. Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru, na kterém soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz tohoto serveru.

III. Výhry v soutěži a jejich předání

 1. V soutěži se hraje o výhry (ceny), přičemž přesné množství a druh určuje organizátor a zadavatel soutěže. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem a zadavatelem soutěže stanoveno. Organizátor a zadavatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
 2. Soutěžící bude v případě výhry informován o tom, kde bude výhra k vyzvednutí - pouze osobně na vyzvání organizátorem soutěže a to v Praze. Vyjma výhry v podobě elektronické vstupenky a/nebo slevy na vstupenku a/nebo slevy v e-shopu a/nebo voucheru, která bude zaslána na e-mail výherce. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.
 3. V případě, že si výherce cenu nevyzvedne osobně na požadovaném a domluveném místě a v řádném termínu, zaniká v plné míře nárok výherce na získání této ceny a cena propadá bez náhrady ve prospěch organizátora a zadavatele soutěže. Výherce není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře. Organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn propadlou výhru užít k jiným marketingovým účelům.

IV. Soutěž

 1. Soutěž probíhá prostřednictvím facebookového příspěvku nebo článku na webové stránce, kdy soutěžící hraje o ceny blíže určené v tomto příspěvku nebo článku. 
 2. Výhru získá soutěžící v případě, že dosáhne požadovaného počtu bodů nebo splní zadání pořadatele, bude vybrán a informován pořadatelem.
 3. Počet výher je limitován a soutěž bude po vysoutěžení všech výher bez oznámení ukončena.

V. Účast v soutěži a určení výherců

 1. Uživatel Facebooku se stává soutěžícím ve chvíli, kdy reaguje na facebookový příspěvek a plní zadané úkoly. 
 2. Návštěvník webové stránky www.visitchef.com se stává soutěžícím ve chvíli, kdy reaguje na článek se soutěží, plní zadané úkoly a odešle vyplněný odpovědní formulář. 
 3. Pro osobní vyzvednutí výhry nebo její zaslání na e-mail, jsou požadovány následující údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefon.
 4. Účastník může soutěžit jen jednou. 
 5. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo rozhodovat a určovat v době trvání soutěže: Dobu trvání soutěže, počet a druh výhry uvedené v rámci této soutěže, přičemž výslovně se uvádí, že zadavatel je oprávněn stanovit množství výher pro danou soutěž. V případě, že organizátorem a zadavatelem určené množství výher je v průběhu soutěže vyhráno ještě před datem ukončení celé soutěže, není organizátor a zadavatel povinen tento počet výher jakkoliv zvyšovat a soutěžícímu nárok na výhru nevzniká a to ani v případě, že by mu jinak nárok na výhru dle článku IV. těchto soutěžních pravidel vznikl.
 6. V soutěži se hraje o předem přesně stanovený počet výher.
 7. Registrace na soutěžním webu a účast v soutěži je bezplatná.

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

 1. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen "údaje") do databáze firmy organizátora a zadavatele s názvem Visitchef s.r.o. se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00  Praha 1, IČ: 09051163, DIČ: CZ09051163 (dále jen "Společnost"), a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele, resp. technického správce pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností Společnosti se může obrátit na Společnost.
 2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, obec bydliště, emailovou adresu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor a zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na soutěžním webu soutěže: https://www.facebook.com/VisitChef nebo ve webovém článku k tomu určeném na www.visitchef.com.
 2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na facebookové stránce https://www.facebook.com/VisitChef nebo ve webovém článku k tomu určeném na www.visitchef.com.
 3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
 4. Organizátor a zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Podmínky vztahu účastníka k organizátorovi a zadavateli v těchto pravidlech upravené se vztahují i na vztah zadavatele - organizátora a účastníka.
 5. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor a zadavatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
 6. Organizátor a zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
 7. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 8. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
 9. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

 V Praze dne 01. 01. 2020

Přihlásit se k odběru newsletteru

Chcete dostávat pravidelně exkluzivní obsah přímo do vaší emailové schránky?
Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář