Všeobecné podmínky poskytování inzerce

autor: Redakce foto: Visitchef.com

Všeobecné podmínky poskytování inzertní plochy na serverech spravovaných společností Visitchef s.r.o.

Preambule

Těmito Všeobecnými podmínkami poskytování inzertní plochy společnosti Visitchef s.r.o., IČ: 09051163, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika, (dále jen „Všeobecné podmínky“) se řídí všechny smlouvy o poskytnutí inzertní plochy v některém ze serverů, jehož vydavatelem je společnost Visitchef s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“), která vlastním jménem uzavírá smlouvy o poskytnutí inzertní plochy se zájemcem o uveřejnění inzerce v rámci daného serveru (dále jen „Objednatelé“). Servery spravovanými Poskytovatelem se pro účely těchto Všeobecných podmínek inzerce rozumí jak servery přímo provozované Poskytovatelem, tak servery, na kterých je Poskytovatel oprávněn poskytovat inzertní plochy na základě smluv uzavřených s jejich provozovateli.

Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 01. 05. 2020.

Seznam serverů spravovaných poskytovatelem ke dni 01. 05. 2020 je následující: http://www.visitchef.com

1. Objednávky inzerce

1.1. Po obdržení písemné či telefonické poptávky inzertní plochy od Objednatele Poskytovatel vystaví závaznou rezervaci inzerce, tj. dokument, v němž bude zejména popsána Objednatelem požadovaná inzertní plocha (na jakém serveru, resp. serverech, má být inzertní plocha poskytnuta, popř. v jaké sekci daného serveru, formát inzerce, typ inzerce (banner, textová reklama, link apod.), termín zahájení kampaně a doba zveřejnění, bude v něm uvedena cena za poskytnutí této inzertní plochy a dále v něm budou uvedeny jakékoli případné další smluvní podmínky neobsažené v těchto Všeobecných podmínkách (dále jen „Rezervace“). Rezervace podepsaná oprávněným zástupcem Poskytovatele je návrhem smlouvy o poskytnutí inzertní plochy v Rezervaci popsané za tam uvedených podmínek. Rezervaci doručí Poskytovatel Objednateli poštou, osobně, faxem nebo emailem dle kontaktních informací uvedených v závazné Rezervaci.

1.2. Objednatel je povinen Rezervaci potvrdit podpisem oprávněné osoby a potvrzenou Rezervaci doručit Poskytovateli, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejího doručení Poskytovatelem. Po marném uplynutí této lhůty přestává být Poskytovatel Rezervací vázán.

1.3. Pokud jde o první objednávku inzertní plochy, kterou daný Objednatel u Poskytovatele činí, je Objednatel k potvrzené Rezervaci povinen přiložit kopii aktuálního (ne staršího než tři měsíce) výpisu z obchodního rejstříku (živnostenského listu, je-li Objednatelem fyzická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku). Pokud jde o objednávku inzertní plochy, kterou provádí reklamní agentura, je nezbytné, aby poskytla Poskytovateli též označení svého klienta, pro kterého je inzertní plocha objednávána.

1.4. Včasným doručením potvrzené Rezervace Poskytovateli dochází k uzavření smlouvy o poskytnutí v Rezervaci popsané inzertní plochy Objednateli za účelem zveřejnění Objednatelem dodané inzerce (dále jen „Smlouva").

1.5. Objednatel není oprávněn vzít podepsanou Rezervaci doručenou Poskytovateli zpět ani zrušit jinak, než jak je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách, v sekci Storno rezervace.

1.6. Objednatel není oprávněn provádět v Rezervaci před jejím potvrzením a doručením zpět Poskytovateli jakékoli změny (zejména není oprávněn provádět změny typu a formátu inzerce, změny termínů a lhůt uveřejnění inzerce). Takové změny Rezervace jsou ve vztahu k Poskytovateli bez jakýchkoli právních účinků. Včasným doručením takto pozměněné potvrzené Rezervace Poskytovateli dochází k uzavření Smlouvy, to však za podmínek uvedených v původním znění Rezervace doručené Poskytovatelem Objednateli. V případě, že se změny Rezervace provedené neoprávněně Objednatelem budou týkat podstatných náležitostí Smlouvy (zejména označení serveru, typu a formátu inzerce, termínu uveřejnění a lhůt uveřejnění inzerce či ceny za poskytnutí inzertní plochy) nebo v případě, že změny budou činit původní text Rezervace nečitelným nebo nesrozumitelným, vyhrazuje si Poskytovatel podle okolností případu buď právo požadovat uzavření nové Smlouvy s novými podmínkami, nebo právo odmítnout uveřejnění inzerátu. Při uzavření nové smlouvy bude postupováno v souladu s ustanovením odst. 1.1. a následujícími těchto Všeobecných podmínek. Ustanovení bodu 7.2. a 7.3. těchto Všeobecných podmínek se v takovém případě užijí přiměřeně.

1.7. Jakákoli ujednání související s poskytnutím inzertní plochy (ať již písemná, či ústní) učiněná před vznikem Smlouvy, která nejsou výslovně obsažena v Rezervaci nebo v těchto Všeobecných podmínkách, nejsou součástí Smlouvy a nejsou pro Poskytovatele nijak právně závazná.

2. Storno rezervace

2.1. Objednatel může Rezervaci stornovat (tj. odstoupit od Smlouvy) pouze písemným oznámením o odstoupení od Smlouvy (dále jen „storno“), které musí být doručeno Poskytovateli, a to nejdéle před zveřejněním Inzerce na serveru spravovaném Poskytovatelem. Pokud bylo prostřednictvím Rezervace objednáno více různých inzertních ploch, je možné stornovat Rezervaci i jen částečně.

2.2. Stornování Rezervace (odstoupení od Smlouvy) později než třicetpět (35) pracovních dní před plánovaným uveřejněním inzerce je možné pouze doručením písemného storna a zaplacením odstupného ve výši v Rezervaci uvedené ceny (včetně DPH) všech stornem dotčených inzertních ploch, u nichž je plánované datum uveřejnění inzerce méně než třicetpět (35) pracovních dní od doručení storna Poskytovateli.

2.3. Potvrzenou Rezervaci (tedy Smlouvu) nelze nijak měnit. Jakýkoli písemný požadavek Objednatele na „přesun“ inzerce z jednoho serveru na jiný server Poskytovatele, na změnu velikosti (typu) objednané inzertní plochy nebo na jakoukoli jinou změnu Smlouvy bude považován za stornování původní Rezervace (odstoupení od původní Smlouvy) ze strany Objednatele se všemi následky popsanými v těchto Všeobecných podmínkách inzerce a zároveň za novou poptávku, na kterou bude Poskytovatel reagovat vystavením nové Rezervace.

3. Cena, platební podmínky a fakturace

3.1. Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli za poskytnutí inzertní plochy cenu uvedenou v potvrzené Rezervaci.

3.2. Nedohodnou-li se Objednatel a Poskytovatel jinak, bude cena za poskytnutí inzertní plochy uvedená v Rezervaci odpovídat ceníku Poskytovatele, platnému ke dni doručení poptávky Objednatele Poskytovateli. Aktuální ceník Poskytovatele je uveřejněn na internetových stránkách zde. Poskytovatel je oprávněn kdykoli ceník dle vlastního uvážení měnit. Nový ceník Poskytovatel vždy uveřejní zde.

3.3. V případě rozporu ceny uvedené v Rezervaci s cenou dle ceníku Poskytovatele, resp. s dohodou Poskytovatele a Objednatele, je Objednatel povinen na tento rozpor upozornit bez zbytečného odkladu poté, co mu je Rezervace doručena. Bude-li rozpor mezi cenou uvedenou v Rezervaci a ceníkem, resp. dohodou, Poskytovatelem uznán, vystaví Poskytovatel novou Rezervaci, v níž bude cena uvedena správně. Pokud Objednatel Rezervaci potvrdí, ztrácí právo výši ceny uvedenou v Rezervaci jakkoli rozporovat a reklamovat a je povinen tuto cenu Poskytovateli zaplatit.

3.4. Cena za poskytnutí inzertní plochy je splatná do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) Poskytovatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou předem jinak. Cena je splatná vždy bezhotovostním převodem nebo vkladem na bankovní účet Poskytovatele, který je uvedený v daňovém dokladu (faktuře). Daňový doklad vystaví Poskytovatel vždy do čtrnácti (14) dnů ode dne zveřejnění inzerce na serveru Poskytovatele, v němž se inzertní plocha nachází (dále jen „den uskutečnění zdanitelného plnění").

3.5. Poskytovatel může požadovat platbu předem, zejména od Objednatele, který nikdy v minulosti Smlouvu o poskytnutí inzertní plochy neuzavřel, nebo který neplnil své závazky z uzavřených Smluv řádně a včas (zejména pokud řádně a včas nezaplatil sjednanou cenu za poskytnutí inzertní plochy). Vždy pokud je v Rezervaci uvedena doložka „platba předem“ nebo jiná doložka podobného významu, pak je cena za objednanou inzertní plochu splatná celá předem, a to nejpozději do termínu uveřejnění příslušné inzerce (zahájení kampaně) uvedeného v Rezervaci. Poskytovatel Objednateli vystaví a zašle zálohový doklad (fakturu). Nebude-li cena inzertní plochy zaplacena nejpozději do termínu uveřejnění příslušné inzerce (zahájení kampaně) uvedeného v Rezervaci, není Poskytovatel povinen objednanou inzertní plochu poskytnout a uveřejnit na ní inzerát Objednatele. Daňový doklad, kterým dojde k zúčtování zálohy, vystaví Poskytovatel vždy do čtrnácti (14) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že nedojde k uveřejnění inzerce z důvodů vzniklých na straně Objednatele, Poskytovatel si zálohu ponechá. V případě neuveřejnění inzerce z důvodů vzniklých na straně Poskytovatele, vrátí Poskytovatel zálohu Objednateli.

3.6. Pokud se Objednatel ocitne v prodlení se zaplacením ceny za poskytnutí určité inzertní plochy, není Poskytovatel povinen poskytnout tomuto Objednateli jakoukoli další inzertní plochu a uveřejnit jakýkoli další inzerát Objednatele, ať již došlo k uzavření Smluv o poskytnutí této inzertní plochy před, či po vzniku prodlení Objednatele se zaplacením ceny za jinou inzertní plochu.

3.7. Pokud Poskytovatel z důvodu jakéhokoli prodlení Objednatele se zaplacením ceny za poskytnutí inzertní plochy určitou inzertní plochu Objednateli neposkytne a inzerát Objednatele na této inzertní ploše neuveřejní, Smlouva o poskytnutí této inzertní plochy zaniká a Poskytovateli vzniká vůči Objednateli nárok na náhradu ušlého zisku ve výši součtu cen za poskytnutí veškeré inzertní plochy, kterou Poskytovatel Objednateli kvůli prodlení Objednatele se zaplacením neposkytl.

3.8. Pokud se Objednatel ocitne v prodlení se zaplacením ceny za poskytnutí inzertní plochy, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zánik Smlouvy nemá v žádném případě vliv na povinnost Objednatele zaplatit smluvní pokutu.

3.9. Pokud Poskytovatel poskytne Objednateli jakoukoli slevu z ceníkové ceny za poskytnutí inzertní plochy, bude tato skutečnost uvedena v Rezervaci (sleva bude v Rezervaci vyčíslena buď v procentech z ceníkové ceny, nebo přímo částkou). Pokud se Objednatel ocitne v prodlení se zaplacením sjednané ceny za poskytnutí inzertní plochy, z níž mu byla poskytnuta sleva, delším než 15 dní, nárok na slevu Objednateli zaniká a Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli ceníkovou cenu v plné výši.

3.10. Spolu s řádným daňovým dokladem (netýká se zálohových daňových dokladů) Poskytovatel zašle Objednateli také dokladový výtisk příslušné inzertní plochy na serveru obsahující uveřejněný inzerát Objednatele.

4. Dodání inzertních podkladů a realizace inzerce

4.1. Objednatel je povinen dodat Poskytovateli podklady pro uveřejnění inzerátu, který má být na inzertní ploše uveřejněn, ve formě datového souboru (dále jen „inzertní podklady“), a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů před zveřejněním inzerce na serveru Poskytovatele. Termín zveřejnění inzerce je uveden v Rezervaci.

4.2. Popis inzerátu v Rezervaci (typ inzerce, interaktivní, neinteraktivní apod.) je pouze orientační a není nikterak závazný pro Poskytovatele. Poskytovatel je povinen uveřejnit inzerát podle Objednatelem dodaných podkladů (pokud jeho uveřejnění neodmítne) a není v žádném případě povinen kontrolovat či zajistit soulad inzertních podkladů a na jejich základě uveřejněného inzerátu s popisem v Rezervaci.

4.3. Objednatel je povinen dodat inzertní podklady v takovém formátu a takových parametrů, jak je uvedeno v aktuálních technických specifikacích inzertních podkladů pro daný server. Aktuální technické specifikace jsou přístupné na internetových stránkách zde. Poskytovatel je kdykoli oprávněn technické specifikace inzertních podkladů změnit (například v souvislosti se změnou formátů daného serveru, se změnou technické specifikace apod.). O jakýchkoli změnách technických specifikací inzertních podkladů pro uveřejnění již objednaných inzerátů je Poskytovatel povinen Objednatele písemně neprodleně informovat.

4.4. Součástí technické specifikace inzertních podkladů uveřejněné na internetových stránkách http://www.visitchef.com je též uvedení maximální přípustné datové velikosti jednotlivých datových souborů. V případě, že Objednatel dodá podklady větší datové velikosti, zvyšuje se cena inzertního formátu, kterého se datové podklady týkají, ve stejném poměru, v jakém překračuje datová velikost dodaných podkladů maximální přípustnou datovou velikost (tj. při překročení maximální přípustné datové velikosti o 1 % se cena zvyšuje o 1 %).

4.5. Datový soubor obsahující inzertní podklady musí být vždy označen tak, aby název souboru byl tvořen (v následujícím pořadí) názvem konkrétního serveru, na kterém má být inzerát uveřejněn, datem uveřejnění inzerce (resp. počátku kampaně) uvedeným v Rezervaci a označením Objednatele, přičemž jednotlivé údaje budou od sebe odděleny znakem „_“ („podtržítko“) a v případě vnitřního dělení jednotlivých údajů pak pomlčkou (příklad: „VisitChef.cz_YYYY-MM-DD_XYZ“).

4.6. Objednatel je povinen sdělit Poskytovateli přesné označení URL a jeho přiřazení k jednotlivým bannerům či textům. V případě banneru s vícečetnou URL je Objednatel povinen oznámit konkrétní přiřazení k jednotlivým částem kreativy.

4.7. Objednatel musí Poskytovateli sdělit informaci o požadované rotaci kreativ, v případě nesdělení této informace bude rotace kreativy Objednatele rovnoměrná.

4.8. Inzertní podklady je Objednatel povinen Poskytovateli dodat elektronickou poštou (e-mailem) zaslanou na elektronickou adresu Poskytovatele, eventuálně jiným, oběma stranami dohodnutým způsobem. Elektronické adresy, na které je možné zasílat inzertní podklady, jsou uvedeny v Rezervaci. Poskytovatel může kdykoli elektronické adresy změnit s tím, že je povinen o takové změně Objednatele neprodleně informovat.

4.9. Je nepřípustné, aby Objednatel dodával podklady v balíčku s bannery, které nejsou určeny pro inzerci na serverech Poskytovatele, či pro neobjednané pozice, či v podobě odkazu ke stažení daného podkladu.

4.10. Poskytovatel není povinen vracet Objednateli poskytnuté inzertní podklady a není ani povinen tyto podklady nebo nátisky uschovávat.

4.11. Objednatel je povinnen dodat inzertní podklady dle technických specifikací objednaného formátu uvedené v závazné rezervaci. Technické specifikace jsou dostupné na http://www.visitchef.com. V případě, že klient nedodá inzertní podklady dle technických specifikací, je povinen uhradit 100 % smluvené částky.

4.12. V případě, že Objednatel požádá Poskytovatele o změnu inzertních podkladů nebo změnu cílového URL po předání inzertních podkladů dle předchozího odstavce těchto Všeobecných podmínek, avšak před uveřejněním inzerce, je Poskytovatel oprávněn za každou změnu účtovat poplatek dle platného ceníku.

4.13. Při dlouhodobějším uveřejnění inzerce stejného inzertního formátu (tj. při uveřejnění po dobu delší než 2 týdny) je Objednatel oprávněn požádat Poskytovatele o změnu inzertních podkladů nebo změnu cílového URL. Poskytovatel provede takovou změnu 1x (jedenkrát) v každém kalendářním měsíci bezplatně. Za každou další změnu bude Poskytovatelem účtován individuální poplatek.

4.14. V případě opakovaného dodávání inzertních podkladů dle odst. 4.11. a 4.12. těchto Všeobecných podmínek se přiměřeně užije postup dle odst. 4.1. až 4.10. těchto Všeobecných podmínek. Veškeré podklady ke změně v již objednané inzertní kampani je Objednatel povinen dodat nejpozději tři (3) pracovní dny před datem zamýšlené změny. V případě, že tak neučiní, neodpovídá Poskytovatel za včasnou změnu inzertních podkladů.

4.15. S výjimkou případů, kdy je předmětem Smlouvy poskytnutí přesně určené inzertní pozice, je Poskytovatel oprávněn poskytnout Objednateli inzertní plochu umístěnou na jakémkoli místě daného serveru dle výběru Poskytovatele. Je zcela na výběru Poskytovatele, zda bude poskytnuta inzertní plocha sousedící s redakčním obsahem, či s jinou inzertní plochou, a je zcela na uvážení Poskytovatele, jaký inzerát případně umístí v sousedství inzerátu Objednatele. Objednatel není oprávněn uplatňovat jakékoli reklamace z titulu umístění svého inzerátu v sousedství inzerátu konkurenčního nebo v sousedství jakéhokoli dle názoru Objednatele nevhodného redakčního obsahu.

4.16. Objednatel dává Poskytovateli současně s dodáním inzertních podkladů souhlas s šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím serverů v rámci celosvětové počítačové sítě internet Poskytovatelem a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na některém ze serverů Poskytovatele, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a/nebo k jiným reklamním prvkům a je oprávněným k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby.

4.17. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu reklamních formátů, v nichž jsou reklamní sdělení uveřejňována. V případě zařazení reklamního sdělení do kategorie si Poskytovatel vyhrazuje právo přesunout reklamní sdělení do relevantnější kategorie, pokud takováto vznikne. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo na zrušení jednotlivého reklamního formátu. V případě Rezervace či dosud neukončené reklamní kampaně Objednatele u takovéhoto reklamního formátu, v níž mělo být reklamní sdělení umístěno, zavazuje se Poskytovatel nabídnout Objednateli plnění v obdobné kvalitě, jež bude odpovídat záměru reklamní kampaně Objednatele, a nevysloví-li Objednatel s takovýmto obdobným plněním souhlas, Poskytovatel mu bezodkladně vrátí již uhrazenou cenu či část ceny odpovídající nerealizované reklamní kampaně.

5. Statistiky

5.1. Pro účely fakturace a případné reklamace jsou závazné pouze a výlučně hodnoty počtu impresí (tj. zobrazení) dle statistik vygenerovaných z reklamního systému Poskytovatele. Tyto statistiky budou vygenerovány na vyžádání Objednatele. Objednatel bere na vědomí, že statistiky poskytují údaje pouze zpětně po skončení kampaně.

6. Reklamace vad

6.1. Poskytovatel neodpovídá za vady způsobené vadnými inzertními podklady dodanými Objednatelem.

6.2. Pokud Poskytovatel pro Objednatele inzertní podklady na základě dohody s Objednatelem a na základě Objednatelem dodaných návrhů vytváří, je Poskytovatel zodpovědný jen za technickou kvalitu inzertních podkladů, zodpovědnost za obsah inzerátu je plně na Objednateli.

6.3. Pochybením na straně Poskytovatele se rozumí nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené Rezervace Objednatele, po dobu delší než 6 hodin v průběhu kalendářního dne. Toto se nevztahuje na časový interval, ve kterém jsou reklamní sdělení Objednatele automaticky zobrazována reklamním systémem podle objednaného objemu inzerce.

6.4. Za pochybení na straně Poskytovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých serverů Poskytovatele.

6.5. Objednatel je povinen reklamovat jakékoli vady uveřejněného inzerátu a uplatnit svá práva z těchto vad písemně do 10 dní po uveřejnění inzerátu, popř. od výskytu vady, jinak tato jeho práva zanikají. Reklamace musí obsahovat popis vytýkaných vad a odůvodnění, proč se Objednatel domnívá, že je za vady odpovědný Poskytovatel.

6.6. V případě, že uveřejněný inzerát má vady, za které odpovídá Poskytovatel, Objednatel uplatní svá práva z vad řádně a včas, a tyto vady způsobí podstatné snížení informační hodnoty inzerátu nebo prokazatelné poškození dobrého jména Objednatele, má Objednatel nárok na poskytnutí náhradní inzerce, a to buď v podobě a rozsahu odpovídajícím původně objednané inzerci, nebo jiným cenově odpovídajícím inzertním plněním. Náhradní inzerce bude poskytnuta v termínu dle dohody smluvních stran, jinak v termínu nejdříve možném. Pouze v případě, že vůči Objednateli nebude možné spravedlivě požadovat, aby přijal kompenzaci ve formě uveřejnění náhradní inzerce, má Objednatel nárok na přiměřenou slevu z ceny za poskytnutí inzertní plochy. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, Objednateli z titulu vad inzerátu žádné jiné právo nežli právo na nové plnění, příp. na přiměřenou slevu z ceny za poskytnutí inzertní plochy, nenáleží.

7. Odpovědnost objednatele za obsah inzerátu

7.1. Objednatel odpovídá za to, že jím objednaný inzerát je v plném souladu s platnými právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku a s obecně respektovaným etickým kodexem reklamy (Kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu) a že uveřejněním inzerátu podle Objednatelem dodaných inzertních podkladů nedojde k žádnému zásahu do práv jakýchkoli třetích osob, zejména práv autorských, jiných práv na ochranu duševního vlastnictví a práva na ochranu osobnosti. 1.1.

7.2. Poskytovatel má právo odmítnout uveřejnění inzerátu, jestliže má za to, že by takové uveřejnění bylo v rozporu s bodem 7.1. Všeobecných podmínek či že by uveřejněním inzerátu mohlo dojít k poškození dobrého jména nebo zájmů Poskytovatele nebo třetích osob. Poskytovatel Objednateli oznámí odmítnutí uveřejnění inzerátu písemně. Pokud Objednatel nedodá Poskytovateli včas a řádně podklady pro uveřejnění jiného inzerátu, příslušná Smlouva zaniká.

7.3. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za jakékoli případné škody vzniklé Objednateli z důvodu neuveřejnění Poskytovatelem odmítnutého inzerátu.

7.4. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli veškeré náklady a veškeré škody, které Poskytovateli vzniknou v důsledku toho, že se vůči Poskytovateli bude jakákoli osoba nebo jakýkoli úřad domáhat jakýchkoli nároků vyplývajících z tvrzeného porušení právních předpisů uveřejněním inzerátu podle inzertních podkladů Objednatele, a to bez ohledu na to, zda se tyto nároky ukážou být oprávněnými, či nikoli. Objednatel nahradí Poskytovateli zejména náklady na právní zastoupení při zkoumání nároků uplatněných jakoukoli osobou nebo úřadem a při zastupování Poskytovatele ve všech souvisejících soudních či správních řízeních.

8. Rozhodné právo a rozhodování sporů

8.1. Veškeré Smlouvy uzavřené na základě Rezervací se na základě dohody smluvních stran řídí vždy právem České republiky.

8.2. Na základě dohody smluvních stran se režim Smlouvy a vztahy Smlouvou založené a s ní související řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

8.3. Veškeré spory ze Smluv a Rezervací a spory související s uzavíráním a platností Smluv budou na základě dohody smluvních stran rozhodovány místně příslušnými soudy České republiky. Není-li v České republice podle příslušných procesních předpisů soud, který by byl místně příslušný projednávat žaloby proti Objednateli, dohodly se smluvní strany, že místně příslušným soudem bude Obvodní soud pro Prahu 5 ve sporech, k jejichž projednání jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy, a Městský soud v Praze ve sporech, k jejichž projednání jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy.

9. Informace o Objednateli a osobní údaje

9.1. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel v rámci realizace a rozvíjení spolupráce podle těchto Obchodních podmínek, včetně jejího vyhodnocení, pracuje s informacemi o Objednateli, zejména s kontaktními informacemi a informacemi o spolupráci, včetně případných informací o bonitě objednatele získané od třetích stran. Objednatelé zpravidla nejsou fyzickými osobami, proto takové informace nejsou osobními údaji.

9.2. Za Objednatele s Poskytovatelem jednají fyzické osoby. Jejich kontaktní údaje a informace o spolupráci s Objednatelem jsou osobními údaji ve smysly příslušných předpisů. Poskytovatel plní svoji informační povinnost vůči subjektům osobních údajů prostřednictvím dokumentu ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Visitchef s.r.o., který je dostupný na zde. Dokument je určen i fyzickým osobám, které s Poskytovatelem nepřímo, tedy díky své roli u Objednatele, spolupracují.

9.3. Objednatel se zavazuje upozornit fyzické osoby, které za něj s Poskytovatelem komunikují, na dokument ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Visitchef s.r.o. a vyzvat je, aby se s dokumentem seznámily.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Ustanovení těchto Všeobecných podmínek tvoří nedílnou součást každé Smlouvy, uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem prostřednictvím Rezervace. V případě, že Rezervace obsahuje výslovné ujednání, které těmto Všeobecným podmínkám odporuje, použije se přednostně výslovné ustanovení Rezervace.

10.2. Tyto Všeobecné podmínky mohou být Poskytovatelem kdykoli změněny. Změny Všeobecných podmínek se nijak nevztahují na Smlouvy uzavřené před Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydány v českém jazyce. Verze v jiných jazycích mají pouze informativní charakter.

V Praze 01. 05. 2020

Přihlásit se k odběru newsletteru

Chcete dostávat pravidelně exkluzivní obsah přímo do vaší emailové schránky?
Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář